Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

L-Iva Difficli ta' Marija

Minn Alfred Grech


"IEQFU U ARAW JEKK HEMMX DULUR IEĦOR BĦAL TAGĦHA!"

Fl-iskrittura Mqaddsa ta' l-antik testment, insibu ħafna profeziji li jgħidulna bl-eżatt l-avvenimenti li kellu jiltaqa' magħhom Ġesù fil-ħajja Tiegħu. Dan huwa każ eċċezzjonali u singulari li l-ħajja ta' Ġesù ġiet miktuba qabel ma seħħet.


Nagħtu daqqa t'għajn ħafifa lejn l-ewwel parti ta' l-Iskrittura li titkellem fuq it-tbatija ta' Kristu mit-twelid sal-mewt Tiegħu.


Fil-ktieb tal-Profeta Ġeremija (31: 15) insibu din il-profezija: "Instama leħen f'Rama ta' biki u xhir ta' Rakel tibki 'l uliedha u ma riedetx tistabar, għax m'humiex". Din il-profezija, li nsibuha mseħħa fl-Evanġelju ta' San Mattew (2: 18) tirreferi għall-istraġi ta' l-innoċenti biex permezz tal-mewt tagħhom jiġi maqtul ukoll Ġesù. Warajha tiġi mmedjatament il-profezija ta' Osea (11: 1) misjuba f'San Mattew (2: 15): "Mill-Eġittu sejjaħ 'l ibni." Din ħabbret li biex jeħilsu lil Ġesù mill-mewt kien hemm bżonn li jaħarbu lejn l-Eġittu.


IL-PASSJONI


Profeziji oħrajn jiddeskrivulna l-Passjoni u l-Mewt ta' Kristu. Fis-Salm (17: 5-7) insibu: "Ġejt imdawwar mid-duluri tal-mewt; ġejt imdawwar mid-duluri ta l-infern u fid-dwejjaq tiegħi sejjaħt lill-Mulej". Il-Profeta ma kienx qiegħed jirreferi għal ħaġ'oħra ħlief għal dak li nsibu f'San Mattew (26: 37-42), jiġifieri l-agunija ħarxa u l-għaraq tad-demm.


"Anki l-ħabib tiegħi, li kont nafda fih, li kiel il-ħobż tiegħi, bi tradiment kbir qarraq bija". (Ps. 40:10. Ġuda.. dak li għalih Kristu qal: "Kien ikun għalih wisq aħjar li kieku ma twelidx dak il-bniedem" (Mt. 26:24). Kien hu dak il-ħabib traditur li minnu jitkellem is-Sultan David.


Isaia jkompli jgħidilna dak li kellu jgħaddi minn Ġesù: "Jien tajt il-ġismi lil dawk li bdew jsawtuni u ħaddejja lil dawk li bdew iqattgħuli l-leħja; ma ħbejtx wiċċi minn dawk li bdew jgħaddu ż-żmien bija u jobżquli fuq wiċċa". (Is 50: 6). Jekk inqabblu din il-profezija mar-rakkont ta' l-Evanġelju ta' San Mattew (26: 67,68), insibu kif kollox seħħ bl-eżatt.


Il-kundanna finali mbagħad kellha tkun is-Salib: "Nifduli idejja u riġlejja" (Ps 21: 17). Minn fuq is-Salib, Ġesù qabdu l-għatx iżda "fl-għatx tiegħi tawni nixrob il-ħall." (Ps 68: 22)


Kollox kien imħabbar, anke d-data tal-mewt Tiegħu: "Sebgħin ġimgħa huma mqassrin fuq il-poplu tiegħek u fuq il-Belt imqaddsa tiegħek biex it-trasgressjoni tispiċċa darba għal dejjem id-dnub u sabiex jispiċċa l-ħażen u tinġieb ġustizzja bla tarf u jitwettqu l-profeziji u l-Qaddis tal-Qaddisin ikun midluk." (Dan 9: 24) Sebgħin ġimgħa ta' snin, jiġifieri 70 għal 7 darbiet; 490 sena kien fadal sabiex Ġesù jibda l-ħajja pubblika Tiegħu.


MARIJA TAĊĊETTA


Mela, sa minn qabel ma twieled Kristu, dawk li kienu jistudjaw l-Iskrittura kienu diġa' jafu b'dak kollu li kellu jsofri. Fost dawn in-nies kien hemm ukoll Marija li kienet taf dak kollu li kellu jsofri dak il-Bniedem-Alla li kellu jiġi fid-dinja. Mela ma kenitx ħaġa faċli għaliha li tgħidlu "iva" lill-Anġlu meta ħabbrilha.


Meta huwa qalilha li Alla għażilha biex tkun Omm Ġesù, hija marret malajr bil-ħsieb tagħha fuq il-profeziji. Ġabet quddiem għajnejha dak kollu li kellu jsofri Hu. Iżda hija kienet ser issir Ommu, mela kellha tieħu sehem kbir f'dik it-tbatija ħarxa ta' Binha.


Alla bagħat ikellem lill-bniedem permezz ta' l-Anġlu u issa huwa l-bniedem li jrid jagħti risposta lil Alla. Kollox f'idejn Marija. Hija trid tagħti d-deċiżżjoni. Wieħed mill-iżjed mumenti serji fl-istorja ta' l-umanita'. L'Anġlu jistenna u Marija, fil-waqt li terħi ruħha fil-volonta' t'Alla tgħid: "Hawn hi l-Qaddejja tal-Mulej. Ikun minni skond kelmtek"... Iva, naċċetta..


Marija poġġiet hawnhekk l-ewwel ġebla tar-Redenzjoni.


Bħal ommijiet oħrajn, Marija kienet ferħana li kien ser ikollha tarbija... u x'Tarbija! Iżda duluri mmensi kienet tħoss meta tiftakar f'dak li kellu jgħaddi minnu.


Meta Ġesu twieled, kienet immnikta għax ma kellhiex fejn tqegħdu sew. Meta preżentatu fit-Tempju, il-Profeta Xmun ħabbrilha li “sejf ta' dulur jinfedd ir-ruħ tagħha.” Wara ftit żmien saret taf li Erodi ried joqtlu u kella taħrab lejn l-Eġittu.


ĠESU KIBER


...u beda jippriedka. Ħafna kienu dawk li ma emmnux fih u li kienu jgħajjruh. Marija kienet tirċievi l-aħbarijiet kollha fost tant niket. U fl-aħħar... Ġesù ġie maqbud, imsawwat u kkundannat għal mewt. Tmur biex tara x'inhu jiġri u tiltaqa' Miegħu fit-triq tal-Kalvarju. "Dan it-tifel ikun ta' ħsara u ta' rxuxtar għal ħafna f'Israel.. u għalek sejf jinfed ir-ruħ tiegħek". (Luqa 2: 34) Seħħet il-profezija ta' Xmun. Tmur biex tgħannqu l-aħħar tgħanniqa.. u tkun l-akbar sejf ta' dulur għat-Tifel u għall-Omm.


Fuq il-Golgota Marija qagħdet tassisti. Riedet taqsam miegħu t-tbatijiet kollha u għalhekk baqgħet ħdejn is-Salib sa l-aħħarnett.


Meta niżżlu l-Ġisem mejjet ta' Ġesù, l-iben għażiż tagħHa, fi ħdanha, hija bdiet iġġib quddiem għajnejha dawk iż-żmienijiet li fihom kienet iżżommu f'ħoġorha u tieħu gost tmiss dak il-wiċċ delikat Tiegħu, iżda issa qed taraħ kollu demm u daqqiet. Liema Omm kapaċi żżomm f'ħoġorha il-ġisem mejjet ta’ l-iben tagħha? Imbagħad iżjed u iżjed f'dik is-sura li fiha kien jinsab Ġesù?


Bl-"Iva" ta’ Marija lill-Anġlu aħna ġejna salvati u bl-"iva" tagħna lil Kristu, ngħinu aktar fis-salvazzjoni tagħna u ta' ħaddieħor. L-"Iva" ta Marija fetħet it-triq tar-redenzjoni.

0